Citel

Firma CITEL je významným světovým dodavatelem širokého sortimentu přepěťových ochran. Byla založena v roce 1937 a od roku 1944 vyrábí a dodává přepěťové ochrany, tedy více než 60 let. V současné době zaujímá CITEL druhé místo na světě v dodávkách přepěťových ochran. Firma CITEL 2CP je francouzská firma se sídlem 2 rue Troyon, 92316 Sévres CEDEX. Je organizovaná celosvětově tak, aby pokryla potřeby na dodávku přepěťových ochran ve všech světadílech. Má řadu poboček a obchodních partnerů na všech 5 kontinentech (nejen v Evropě, ale i v severní a jižní Americe, v Asii v Africe i v Austrálii. Firma CITEL se specializuje na ochranu sítí a elektronických zařízení před účinky pulsního přepětí. CITEL vyrábí dva základní produkty: – bleskojistky jakožto základní pasivní prvek sloužící k ochraně zejména telefonních vedení a zařízení instalovaných v telefonních sítích – přepěťové ochrany, které kombinují více ochranných prvků. Tyto prvky slouží k ochraně elektrických, elektronických a zařízení pro zpracování dat před pulsním přepětím.

Na rozdíl od některých jiných elektrotechnických firem, které se vyznačují velkou šířkou svého výrobního sortimentu se firma CITEL zaměřuje pouze na vývoj, konstrukci a výrobu přepěťových ochran. Znamená to, že její vývojoví a konstrukční pracovníci jsou vysoce specializovaní právě na tuto oblast a umožňuje jim to stát v čele světového vývoje v oblasti přepěťových ochran. Všechna zařízení se vyrábí v souladu s mezinárodními standardy IEC 61643-1-1 a 61644-1, případně podle doporučení ITU-T (přepěťové ochrany pro telekomunikace).

Na vyráběné produkty firma CITEL vydala prohlášení o shodě.

Firma CITEL je držitelem certifikátu ISO 9002. Dodávky pro zákazníky v České republice zajišťuje firma CITEL prostřednictvím své technické a obchodní kanceláře v Praze 8. V této kanceláři je též sklad nejvíce prodávaných výrobků. Dodávky ze skladu v Praze se zasílají prostřednictvím České pošty (obchodní balík). Centrální sklad se nachází v Německu a sklad v ČR je doplňován zpravidla 2 x týdně. Česká pobočka firmy CITEL Electronics se pravidelně účastní elektrotechnických veletrhů AMPER (Brno) a ELECTRON (Praha) a též některých regionálních elektrotechnických výstav. Můžete též navštívit zahraniční veletrhy, na kterých se účastní naše zahraniční pobočky (např. veletrzích v Německu pravidelně vystavuje naše německá pobočka). Přepěťové ochrany na bázi technologie VG – záruka 10 let Firma CITEL postupně od roku 2000 zavádí do výroby svodiče přepětí pro rozvody nn na bázi progresivní technologie VG. Tato technologie byla v posledních 2 letech rozšířena i pro svodiče typu 2+3 a svodiče pro DC napětí (pro fotovoltaiku). Oproti standardním svodičům přepětí typu 1, resp. typu 1 + 2 (svodiče bleskových proudů a přepětí) vyráběných na bázi jiskřiště nebo varistoru přináší progresivní technologie VG několik podstatných výhod, které pro zákazníky znamenají především výrazně vyšší životnost a spolehlivost. Technologie VG zvýšila velmi výrazně životnost a spolehlivost svodičů přepětí a i jejich odolnost proti nepříznivým vlivům, že firma CITEL poskytuje na svodiče přepětí vyrobené technologií VG záruku 10 let, což je v oblasti svodičů přepětí naprosto ojedinělé.

Standardní svodiče přepětí se vyrábějí na bázi jiskřiště nebo varistoru. Každý z těchto prvků má své výhody, avšak rovněž určité nevýhody. Nevýhodou jiskřiště je následný proud, který protéká svodičem i po odeznění přepětí a může dosáhnout hodnoty blízké zkratovému proudu. To je nepříjemné jak u svodičů na AC straně, protože do doby zhasnutí následného proudu je elektrický obvod namáhán velkým proudem, tak především u svodičů na DC straně (při použití ve fotovoltaických systémech), kde stejnosměrný proud neprotéká nulou a oblouk hoří trvale, dokud není zhasnut pomocí komplikovaného zhášecího obvodu. Určitou nevýhodou varistoru zase je, že nezajišťuje galvanickou izolaci. Varistorem vždy protéká určitý propustný proud, který je sice malý (řádově zlomky miliampérů), ale při nepříznivých podmínkách okolí (velká teplota, velká vlhkost, opakované napěťové rázy) propustný proud vzrůstá, varistor postupně stárne a svodič přepětí musí být po určité době vyměněn. Firmě CITEL se podařilo tyto nevýhody obvodů na bázi varistorů a jiskřišť odstranit resp. jejich výhody spojit. Princip svodičů přepětí na bázi technologie VG spočívá v sériové kombinaci speciálního plynem plněného jiskřiště a varistoru. Kombinací obou těchto prvků se jejich výhody sčítají a zároveň se odstraňují jejich nevýhody. V běžném provozu plynem plněné jiskřiště zajišťuje galvanickou izolaci a svodičem, a tedy svodičem ani varistorem neprotéká žádný propustný proud. Tím se výrazně omezuje tepelné namáhání varistoru a minimalizuje se jeho stárnutí, což značně prodlužuje životnost svodiče. Naproti tomu při vzniku přepětí varistor zajišťuje, že po zapálení jiskřiště proud nedosahuje hodnot blízkých zkratovému proudu a svodičem neprotéká následný proud. Další předností svodičů přepětí s technologií VG oproti svodičům na bázi jiskřiště je minimální deformace napájecího napětí při vzniku přepětí. Tím, že nevzniká následný proud, nedochází k deformaci napájecího napětí a následnému možnému výpadku citlivých elektronických přístrojů, což se může stát u svodičů přepětí na bázi jiskřiště. U nich po dobu trvání následného proudu (což může činit až 20 ms) je hodnota napájecího napětí velmi nízká (blízká nule). Navíc elektrický obvod svodičů přepětí CITEL VG není vystaven velkému namáhání v důsledku vysokých elektrodynamických sil vyvolaných následným proudem. Díky své značné a dlouhodobé zkušenosti s vývojem a technologií výroby svodičů přepětí byla před několika lety ve firmě CITEL vyvinuta technologie VG, která se postupně zavádí do výroby pro další typy svodičů přepětí. Více najdete ve složce „Ke stažení„, kde jsou uveřejněny články firmy CITEL publikované v odborných časopisech.