Měření a regulace (MaR)

Rychle rostoucí stupeň automatizace ve všech průmyslových oblastech má za následek potřebu zpracování stále větších objemů dat. S rostoucí rychlostí přenosů a zpracování dat musí uživatel klást stále větší důraz i na odolnost systému proti poruchám a realizovat potřebná opatření pro zajištění bezpečnosti datových přenosů. Výpadky přenosu dat, následné odstávky a doby potřebné k opětovnému rozjezdu datové komunikace mají za následek vysoké ztráty v provozu či ve výrobě. K tomu nemusí dojít, pokud je dobře zajištěna bezpečnost datové komunikace proti poruchám. V principu se skládá každé automatizované zařízení ze 3 oblastí: • Úroveň řízení • Úroveň spojení (přenosu dat) • Úroveň snímačů a akčních členů Úroveň spojení (přenosu dat) má klíčovou funkci a musí za všech okolností pracovat zcela bezchybně. Přepětí, která vznikají buď působením atmosférických výbojů či v důsledku spínání resp. odpínání indukčních zátěží a nelineárních spotřebičů nesmí mít za následek poruchy funkce nebo dokonce zničení jednotlivých komunikačních komponent. Energeticky významné poruchové přechodové jevy vyžadují kvalitní koncept ochrany před přepětím. Z uvedeného vyplývá, že do přenosové trasy je nutno zabudovat prvky na ochranu proti přepětím. Přenosové systémy bez vazby na zemní potenciál se používají často v systémech na bázi polní sběrnice (field-bus). Krátkodobé přepětí představuje významný rizikový faktor, který může významně ohrožovat automatizační systémy a přístroje a proto je nezbytné, aby tato přepětí bylo pokud možno úplně eliminována. Kromě datových přenosových linek je nutno rovněž pomocí přepěťových ochran chránit napájení. Nejvhodnější je použít vícestupňovou ochranu proti přepětím a to: • přepěťová ochrana typu 1 - ochrana proti bleskovým proudům • přepěťová ochrana typu 2 - ochrana proti přepětí, tato ochrana omezuje přepětí na bezpečnou úroveň v elektrorozvaděči. • přepěťová ochrana typu 3 – jemná ochrana, která se instaluje těsně před chráněným přístrojem Pro bezchybný provoz automatizovaných systémů je nezbytné, aby byly dobře chráněny proti přepětí jak úroveň komunikace, tak i napájecí napětí. Přepěťové moduly CITEL nevyžadují žádnou údržbu. Pokud vznikne přepětí, svedou ho přepěťové ochrany CITEL spolehlivě k zemi a jsou okamžitě schopné dalšího provozu. Pokud dojde k mimořádně silnému bleskovému výboji, který překračuje technické parametry přepěťové ochrany, může dojít k poškození přepěťové ochrany. V důsledku poškození ochranného modulu dojde ke zkratu a tím se přeruší přenos signálu po vedení. Tato koncepce má výhodu, neboť existují pouze 2 stavu přenosové linky: úplná funkčnost nebo zkrat, při kterém je přenosová linka přerušena. Obsluha tedy nemusí pravidelně kontrolovat stav přepěťové ochrany. Při přerušení linky je tím současně dána informace obsluze, aby vyměnila poškozenou přepěťovou ochranu. Po výměně porouchaného ochranného modulu je možný opětovný provoz přenosové linky. Zvolte si některou z následujících skupin výrobků: